NWU Tuis  

 

 

 
Kontak ons  |  Soek
 
 
Skool vir Tale

 

AFRIKATALE - SETSWANA EN ZOELOE

Akademiese kursusse kan van die eerstejaar tot op doktorsgraadvlak gevolg word.
Studente neem Tswana (Eerstetaal) of Tswana (Derdetaal). Zoeloe word selgs op derdetaal aangebied.

As Eerste Taal

As Derde Taal

As Derde Taal

Tswana

Tswana

Zoeloe

Gerig op:

 • Tswana-moedertaalstudente
 • Studente wat Tswana Eerstetaal op skool geneem het.

Fokus:

 • taalkunde
 • letterkunde
 • taalgebruiksvaardigheid

Medium van onderrig: Tswana.

Die student het geen voorafkennis van Tswana nodig om hierdie kursus te volg nie.

Fokus:

 • taalkunde van Tswana
 • die verwerwing van skriftelike en mondelinge taalvaardigheid deur middel van luister-, lees- en praatoefeninge
 • 'n skryfvaardigheid in Tswana.

Die medium van onderrig:
Afrikaans of Engels.

Die student het geen voorafkennis van Zoeloe nodig om hierdie kursus te volg nie.

Fokus:

 • taalkunde van Zoeloe
 • die verstaan en praat van Zoeloe in alledaagse situasies
 • die lees van Zoeloe-tekste
 • 'n skryfvaardigheid in Zoeloe.

Die medium van onderrig:
Afrikaans of Engels.Aptekerstudente neem `n spreekvaardigheidskursus in Tswana of Zoeloe wat deel uitmaak van die kursus in Farmasiepraktyk.

Het jy geweet?

 • Tswana is die grootste sprekersgroep in die Noordwes-Provinsie en een van die amptelike tale van hierdie provinsie.
 • Zoeloe is die taal met die meeste moedertaalsprekers in Suid-Afrika.
 • Die keuse van `n Afrikataal is `n vereiste in die multikulturele en multitalige situasie van ons land.

Beroepsmoontlikhede

 • Die studie van Tswana en/of Zoeloe op universiteit is waardevol vir verskeie beroepe:
 • Onderwysers, dosente, skrywers, vertalers, tolke, taaltegnoloŽ.
 • Joernaliste, radio-oproepers, televisie-aankondigers, skakelbeamptes, kopiťskrywers, reklamemense.
 • Uitgewers, vertalers, woordeboekmakers, tydskrifredakteurs, redigeerders, gespesialiseerde sekretariŽle dienste.
 • Taalversorgers en redakteurs van korporatiewe tydskrifte.
 • Dit is ook nuttig vir mense in die biblioteekwese, die diplomatieke diens, die rekenaar- en inligtingsdienste, die toerismebedryf, alle beroepe in die mediese rigting (aptekers, verpleegkundigers, dieetkundigers) en alle beroepe in die regsrigting (soos prokureurs en advokate).

Module-uitkomste

AFRIKATALE: SETSWANA EERSTE TAAL

Modulekode: SETM111 Semester 1 NKR-Vlak: 5
Titel:  Geskiedenis van die Setswana-ortografie; kommunikasievaardighede / Hisetori ya mokwalo wa Setswana le magonego a tlhaeletsano
 

Module-uitkomste:
By voltooiing van hierdie module behoort die student in staat te wees om

 • ‘n Fundamentele kennis van die geskiedenis van die Setswana-ortografie, spelling en basiese konsepte van Setswanataalkunde te toon;
 • ‘n Fundamentele kennis van verskillende tipes kommunikasie in Setswana te toon.

Metode van aflewering:  Voltyds
Assesseringsmetodes: 
• Toetse en werkstukke — gewig:  60% 
• Semestereksamen 1X3 uur —  gewig:  40%

Modulekode: SETM121 Semester 2 NKR-Vlak: 5
Titel:  Inleiding tot die taalkunde van Setswana, morfologie en tradisionele letterkunde / Matseno mo thutapuong, ya Setswana le Ditlhangwa tsa setso tsa Setswana
 

Module-uitkomste:
By voltooiing van hierdie module behoort die student in staat te wees om

 • ‘n Fundamentele kennis van die Setswana-woordklasse, hulle morfologiese komponente en sintaktiese gebruike te kan toon;
 • ‘n Fundamentele kennis van die tradisionele Setswana-letterkunde as basis van Ubuntu te kan toon;
 • ‘n Fundamentele kennis van die eienskappe van die verskillende tipes tradisionele Setswana-letterkunde te kan toon.

Metode van aflewering:  Voltyds
Assesseringsmetodes: 
• Toetse en werkstukke — gewig:  60% 
• Semestereksamen 1X3 uur —  gewig:  40%

Modulekode: SETM211 Semester 1 NKR-Vlak: 6
Titel:  Setswana: fonetiek en moderne Setswana-letterkunde / Fonetiki ya Setswana le Ditlhangwa tsa sešweng tsa Setswana
 

Module-uitkomste:
By voltooiing van hierdie module behoort die student in staat te wees om

 • Grondige kennis en begrip van die Setswana-fonetiek te toon;
 • Grondige kennis en begrip van die oorsprong en agtergrond van die moderne letterkunde in Setswana as ontstaan van Ubuntu te toon;
 • Grondige kennis en begrip van die eienskappe van die genres van die moderne letterkunde in Setswana te toon.

Metode van aflewering:  Voltyds
Assesseringsmetodes: 
• Toetse en werkstukke — gewig:  60% 
• Semestereksamen 2X2 uur —  gewig:  40%

Modulekode: SETM221 Semester 2 NKR-Vlak: 6
Titel:  Setswana: Fonologie en prosa / Fonoloji ya Setswana le Tshekatsheko ya Porosa

Module-uitkomste:
By voltooiing van hierdie module behoort die student in staat te wees om

 • Grondige kennis en begrip van die Setswana-fonologie te toon;
 • Grondige kennis en begrip van die eienskappe van verskillende genres van moderne Setswana-letterkunde te toon soos dit in voorgeskrewe werke voorkom.

Metode van aflewering:  Voltyds
Assesseringsmetodes: 
• Toetse en werkstukke — gewig:  60% 
• Semestereksamen 2X2 uur —  gewig:  40%

Modulekode: SETM311 Semester 1 NKR-Vlak: 7
Titel:  Setswana: Sintaksis en poŽsie / Popapolelo ya Setswana le Tshekatsheko ya poko

Module-uitkomste:
By voltooiing van hierdie module behoort die studente in staat te wees om:

 • 'n afgeronde kennis en begrip van die Setswana-sintaksis te toon;
 • 'n afgeronde kennis en begrip van die Setswana-poŽsie te toon.

Metode van aflewering:  Voltyds
Assesseringsmetodes: 
• Toetse en werkstukke — gewig:  60% 
• Semestereksamen 2X2 uur —  gewig:  40%

Modulekode: SETM322 Semester 2 NKR-Vlak: 7
Titel:  Setswana: Morfologie en drama / Popegopuo ya Setswana le Tshekatsheko ya terama
 

Module-uitkomste:
By voltooiing van hierdie module behoort die student in staat te wees om

 • 'n afgeronde kennis en begrip van die Setswana-morfologie te toon;
 • 'n afgeronde kennis en begrip van die Setswana-drama te toon.

Metode van aflewering:  Voltyds
Assesseringsmetodes: 
• Toetse en werkstukke — gewig:  60% 
• Semestereksamen 2X2 uur —  gewig:  40%

SETSWANA DERDE TAAL

Modulekode: ATSN111 Semester 1 NKR-Vlak: 5
Titel:  Setswana:  Inleidende Grammatika en Taalvaardigheid  /  Setswana: Introduction to Grammar and Language Proficiency

Module-uitkomste:
By voltooiing van hierdie module behoort die student in staat te wees om

 • fundamentele kennis en begrip oor die vorming van noodsaaklike funksionele grammatikale strukture van Setswana te toon;
 • ‘n basiese spreekvaardigheid in Setswana individueel en in groepe te toon;
 • elementÍre individuele Setswana-luistervaardigheid te toon;
 • ‘n individuele leesvaardigheid in Setswana te toon.

Metode van aflewering:  Voltyds
Assesseringsmetodes: 
• Toetse en werkstukke — gewig:  60% 
• Semestereksamen 1X3 uur —  gewig:  40%

Modulekode: ATSN121 Semester 2 NKR-Vlak: 5
Titel:  Setswana:  Grammatika en Taalvaardigheid  /  Setswana:  Grammar and Language Proficiency

Module-uitkomste:
By voltooiing van hierdie module behoort die student in staat te wees om

 • fundamentele kennis en begrip oor die vorming van noodsaaklike funksionele grammatikale strukture van Setswana te toon;
 • ‘n basiese spreekvaardigheid in Setswana individueel en in groepe te toon;
 • elementÍre individuele Setswana-luistervaardigheid te toon;
 • ‘n individuele leesvaardigheid in Setswana te toon;
 • ‘n individuele basiese skryfvaardigheid in Setswana te toon.

Metode van aflewering:  Voltyds
Assesseringsmetodes: 
• Toetse en werkstukke — gewig:  60% 
• Semestereksamen 1X3 uur —  gewig:  40%

Modulekode: ATSN122 Semester 2 NKR-Vlak: 5
Titel:  Basiese Setswanataalvaardigheid vir Farmasie

Module-uitkomste:
NŠ suksesvolle voltooiing van die module behoort die student in staat te wees om

 • ‘n basiese spreekvaardigheid van Setswana in ‘n apteek te toon; en
 • fundamentele kennis oor geselekteerde grammatikale strukture, taalvaardighede en woordeskat van Setswana te toon.

Metode van aflewering:  Voltyds
Assesseringsmetodes: 
• Toetse en werkstukke — gewig:  60% 
• Semestereksamen 1X2 uur —  gewig:  40%

Modulekode: ATSN211 Semester 1 NKR-Vlak: 6
Titel:  Setswana: Grammatika, Fonetiek en Taalvaardigheid  /  Setswana: Grammar, Phonetics and Proficiency

Module-uitkomste:
By voltooiing van hierdie module behoort die student in staat te wees om

 • grondige kennis en begrip oor die vorming van meer gevorderde funksionele grammatikale strukture van Setswana te toon;
 • grondige kennis en begrip oor die Setswana-fonetiek as wetenskaplike dissipline en die fonetiese kenmerke van Setswana-konsonante en Setswana-vokale te toon;
 • ‘n basiese spreekvaardigheid in Setswana individueel en in groepe te te toon;
 • individuele Setswana-luistervaardigheid te toon;
 • ‘n individuele leesvaardigheid in Setswana te toon;
 • ‘n individuele basiese skryfvaardigheid in Setswana te toon.

Metode van aflewering:  Voltyds
Assesseringsmetodes: 
• Toetse en werkstukke — gewig:  60% 
• Semestereksamen 2X2 uur —  gewig:  40%

Modulekode: ATSN221 Semester 2 NKR-Vlak: 6
Titel:  Setswana: Grammatika, Tradisionele Letterkunde en Taalvaardigheid  /  Setswana: Grammar, Traditional Literature and Proficiency

Module-uitkomste:
By voltooiing van hierdie module behoort die student in staat te wees om NŠ suksesvolle voltooiing van die module sal die student in staat wees om

 • grondige kennis en begrip oor die vorming van meer gevorderde funksionele grammatikale strukture van Setswana te toon;
 • grondige kennis en begrip oor verskeie aspekte van geselekteerde Setswana-volksverhale, spreekwoorde en gesegdes vanuit ‘n kulturele oogpunt te toon
 • ‘n basiese spreekvaardigheid in Setswana individueel en in groepe te toon;
 • individuele Setswana-luistervaardigheid te toon;
 • ‘n individuele leesvaardigheid in Setswana te toon;
 • ‘n individuele basiese skryfvaardigheid in Setswana te toon;
 • vaardigheid t.o.v. die vertaling van geselekteerde Setswana-tekste te toon.

Metode van aflewering:  Voltyds
Assesseringsmetodes: 
• Toetse en werkstukke — gewig:  60% 
• Semestereksamen 2X2 uur —  gewig:  40%

Modulekode: ATSN311 Semester 1 NKR-Vlak: 7
Titel:  Setswana: Morfologie, Sintaksis, PoŽsie en Taalvaardigheid  /  Setswana: Morphology, Syntax, Poetry and Proficiency

Module-uitkomste:
By voltooiing van hierdie module behoort die student in staat te wees om

 • afgeronde kennis en begrip oor die morfologie en die sintaksis as taalwetenskaplike dissiplines te toon;
 • afgeronde kennis en begrip oor die morfologiese struktuur van  Setswana-naamwoorde, Setswana-voornaamwoorde en Setswana-werkwoorde te toon;
 • afgeronde kennis en begrip oor die sintaktiese struktuur van die enkelvoudige en saamgestelde sin van Setswana te toon;
 • afgeronde kennis en begrip oor geselekteerde tradisionele poŽsie, geskrewe poŽsie en raaisels vanuit ‘n kulturele oogpunt te toon;
 • effektiewe Setswana kommunikatiewe vaardighede individueel en in groepe te toon;
 • effektiewe Setswana-taalvaardigheid te toon in die skryf van Setswana-stelwerk;
 • vaardigheid t.o.v. die vertaling van geselekteerde Setswana-tekste te toon.

Metode van aflewering:  Voltyds
Assesseringsmetodes: 
• Toetse en werkstukke — gewig:  60% 
• Semestereksamen 2X2 uur —  gewig:  40%

Modulekode: ATSN321 Semester 2 NKR-Vlak: 7
Titel:  Setswana:  Fonologie, Prosa, Drama en Taalvaardigheid  /  Setswana: Phonology, Prose, Drama and Proficiency

Module-uitkomste:
By voltooiing van hierdie module behoort die student in staat te wees om

 • afgeronde kennis en begrip oor die fonologie as taalwetenskaplike dissipline te toon;
 • afgeronde kennis en begrip oor die oorsaak van klankveranderings wat in Setswana voorkom, die omstandighede waarin dit voorkom, die raamwerk waarbinne dit plaasvind en die aspekte betrokke by die proses van klankverandering te toon;
 • afgeronde kennis en begrip oor die fonetiese prosesse wat plaasvind t.o.v. Setswanavokale en -konsonante te toon;
 • kennis en begrip oor Setswanawoorde waarin klankveranderings plaasvind te toon;
 • afgeronde kennis en begrip oor Setswanakortverhale en eenbedrywe vanuit ’n kulturele oogpunt te toon;
 • effektiewe Setswana kommunikatiewe vaardighede  individueel en in groepe te toon
 • effektiewe Setswana-taalvaardigheid te toon in die skryf van Setswana-stelwerk
 • vaardigheid t.o.v. die vertaling van geselekteerde Setswana-tekste te toon.

Metode van aflewering:  Voltyds
Assesseringsmetodes: 
• Toetse en werkstukke — gewig:  60% 
• Semestereksamen 2X2 uur —  gewig:  40%

ZOELOE

Modulekode: AZOE314 Semester 1 NKR-Vlak: 7
Titel:  Zoeloe: Morfologie, sintaksis, poŽsie en prosa

Module-uitkomste:
NŠ suksesvolle voltooiing van die module sal die student in staat wees om

 • die morfologie en die sintaksis as taalwetenskaplike dissiplines te omskryf;
 • die woordsoorte van Zoeloe met hul subkategorieŽ te klassifiseer en die struktuur daarvan te bespreek en te analiseer;
 • die struktuur van die enkelvoudige en saamgestelde sin van Zoeloe te bespreek en te analiseer;
 • geselekteerde Zoeloe-gedigte en kortverhale te analiseer; en
 • gegradeerde vertaalwerk na en van Zoeloe te doen, effektief in Zoeloe te kommunikeer en doelmatige stel-/skryfwerk te hanteer.

Metode van aflewering:  Voltyds
Assesseringsmetodes: 
• Toetse en werkstukke — gewig:  60% 
• Semestereksamen 2X3 uur —  gewig:  40%

Modulekode: AZOE324 Semester 2 NKR-Vlak: 7
Titel:  Zoeloe: Fonologie en Drama

Module-uitkomste:
NŠ suksesvolle voltooiing van die module sal die student in staat wees om

 • die fonologie as taalwetenskaplike dissipline te omskryf;
 • die oorsaak van klankveranderinge wat in Zoeloe voorkom, die omstandighede waarin dit voorkom, die raamwerk waarbinne dit plaasvind en die aspekte betrokke by die proses van klankverandering te bespreek;
 • die verskille tussen Zoeloe, Xhosa en Swazi uiteen te sit;
 • geselekteerde Zoeloe-radiodramas te analiseer; en
 • gegradeerde vertaalwerk na en van Zoeloe te doen, effektief in Zoeloe te kommunikeer en doelmatige stel-/skryfwerk te hanteer.

Metode van aflewering:  Voltyds
Assesseringsmetodes: 
• Toetse en werkstukke — gewig:  60% 
• Semestereksamen 2X3 uur —  gewig:  40%

 

© 2009 Noordwes-Universiteit. Alle regte voorbehou.
Voorwaardes en Bepalings