NWU Home  

 

 

 
Contact us  |  Search
 
 
The Childlitweb

 

KHONFERENSE YA BORARO YA DITLHANGWA TSA BANA BA AFORIKA BORWA

17 - 20 Lwetse 2007

Taletso ya go tsenela khonferense le pitso ya dipampiri

Aforika Borwa ke setšhaba se se puopuo le ditsoditso se mo go sona batho ba teng ka koketsego ba kgatlhegelang nonofo ya dipuo tsa bona le boswa jwa setso. Ditlhangwa tsa bana le botlhe ba ba tsaya karolo mo go yona, ba tshameka karolo ya botlhokwa mo tlhameng diphetogo tse di kgatlhang mo setšhabeng. Ka go abelana mathata, dikgwetlho, ditharabololo le dikatlego le mongwe ka mongwe mo dingwageng tse mmalwa jaanong, dipuisano tse di itekanetseng magareng ga batsayakarolo ba ba leng mo lephateng e simolola go nonofa mme e bontsha tshelofelo ya dikgonagalo tse dintsi tsa tirisano tse di ka tlisang kgonego ya kumo ya lohumo la dikaroganyetso tsa bokwadi. Diphitlhelelo tse di rotloetswa le ke mmuso.

Jaaka mo dikhonferense tse di eteletseng pele, khonferense e ke ya botlhe ba ba kgotsa ba ba batlang go tsaya karolo mo tlhagisong (sk. babui ba ditlhamane tsa setso, bakwadi, babontshi, bafetoledi, baphasalatsi), mebaraka le phatlhalatso (sk. baphasalatsi, diagente, bathelesi ba dibuka), botsereganyi (sk. barutabana, batsadi, boramabuka, le theletso - dikuranta, diyalemoya, thelebišene) le kamogelo (ka masea, bana le baša jaaka bareetsi go babadi ba ditlhamane, poko, tlhagiso ya serala le filimi).

Dipampiri ka ga ditlhangwa tsa bana ba Aforika Borwa di a amogelesega, go akaretsa le ditlhogo tse di latelang:

 • Tlhagiso ya ditlhangwa tsa bana: ditlhogo le ditema mo dilthangweng tsa bana, go bua ditlhamane tsa setso, go kwala ditlhamane, maboko, terama/serala, phasalatso.
 • Dintlha mabapi le “ditlhoko” tsa “mmaraka”, “go tsamaya le kelelo ya bogotlhe” le/kgotsa mme ka go bona go kwala jaaka tiro ya twantsho kgatlhanong le bogotlhe.
 • Go tshwantsha mo dibukeng tsa bana.
 • Tlhakanyo ya mefuta ya ditlhangwa le ditaele mo go kwaleng le go tshwantsha dibuka tsa bana.
 • Tlhotlheletso ya diteng tsa dikwalo, setaele le dintlha tse dingwe tsa dithulaganyo tsa ditlhangwa tsa bana tsa dikarolo tse di farologaneng tsa lefatshe mo ditlhangweng tsa bana ba Aforika Borwa.
 • Mmaraka le kabo: diagente, indaseteri ya mabentlele a dibuka.
 • Mediation: go balela bana ditlhamane le maboko, teatere ya bana, go ruta masea, bana le baša ditlhangwa mo mephatong yotlhe ya botshelo jwa bona jwa sekolo, therapi ka go bala, therapy ka go anelelwa.
 • Kamogelo: Ditlhokego le dipaterone tsa go bala ga masea, bana le baša ba Aforika Borwa, dipaterone tsa go arabela tsa babadi.
 • Tlogela tsotlhe o bale le Bala, tlogela tsotlhe mme o bale (Drop Everything and Read).
 • Metlae mo dikwalong tsa bana.
 • Dibaka tsa liminale mo ditlhangweng tsa bana ba Aforiak Borwa, sk. thefosano ya lotso, botso, borutapuo le methale e mengwe ya setso magareng le kgabaganyo ya melelwane ya dipuo ts edi farologaneng.
 • Hisetori/dihisetori tsa ditlhangwa tsa bana ba dipuo le setso se se farologaneng tse di amanang - dintlha tsa kgabaganyo ya dinako tse di thata le nonofo ya dikwalo tsa bana mo teng ga sebaka sa liminale tse di bophara fa dipuo tse dintsi tsa Aforika borwa di kopanang.
 • Papiso ya dithuto tse di baling dikwalo tsa bana ba Aforika Borwa mo togamaanong ya boditšhabatšhaba.
 • Ditshwano le dipharologanyo magareng a go ipontsha ga ditlhopha mo sebakeng se sephara sa dipuo tsa aaforika borwa, sk.ditshwano le dipharologanyo magareng a ditlhangwa tsa bana ba dipuo tsa Senguni le ditlhangwa mo dipuong tsa Sesotho.
 • Ditshwano le dipharologanyo magareng a Aforika Borwa jaaka naga e e dipuopuo le dinaga tse dingwe tse di dipuopuo.
  Go tsweletsa ditlhwangwa tsa masea, bana le baša mo dipuong tsotlhe tsa Aforika Borwa.

Dipampiri di ka balwa ka puo e nngwe le nngwe ya semmuso ya Aforika Borwa. Tshosobanyo ya dipampiri tse di tla balwang ka puo nngwe le nngwe kwa ntle go Seesemane di tshwanetse go latelwa ke tshosobanyo  mme go tshwanetse ga ikamangwa le barulaganyi ba khonferense bonnye dikgwedi di le tharo pele ga khonferense gore go rulaganngwe toloko.

Se khonferense e e ikgethileng ka sona ke go kwala/bokwadi dithutano ka nama ka ga tema ya “Go kwala (ka ga) ditlhangwa tsa bana ba Aforika borwa” - dinako (sessions) tsa tiragatso ka ga go kwala diathekele tsa borutegi le dinako ka ga go kwala ditlhamane le maboko a bana. Dinako tse di tla bo di tlhagiswa ke bakwadi ba ba tlhwatlhwa mo lephateng la ditlhangwa tsa bana - Moporofesara Maria Nikolajeva (Stockholm, Sweden), mokwadi wa diathekele tsa dithuto le dibuka le botlhangwa, Moporofesara Elwyn Jenkins, mokwadi wa diathekele tse mmalwa le dibuka ka ga ditlhangwa tsa bana, Moporofesara Osa Osayimwense, motseleganyi wa Journal of African Children and Youth Literature (JACYL), Moporofesara Hans du Plessis, mokaedi wa sekolo sa ATKV sa bokgoni ba go kwala kwa (mo) Potchefstroom.

Matlha:

 • 30 Moranang 2007: Go neela tshosobanyo ya pampiri (mafoko a le 250) le CV e khutshwane (mafoko a le 100) ka Word.
 • 3 Lwetse 2007: Letlha la bofelo la go ikwadisa (tuelo e akareditswe).

Dipotso mabapi le ntlha sengwe le sengwe ka ga lenane la kdi ka lebiswa go:

Dolly Dlavane
Sekolo sa katiso ya Borutabana (Dithuto tsa sekolo tsa setho)
Afrikatale
Lefapha la Thuto
Yunibesithi ya Bokone-Bophirima (Khampase ya Potchefstroom)
Lebokose la poso le le kgethegile X6001
Potchefstroom
2520
Aforika Borwa
Mogala.:  +27 18 2991817
Fekese:  +27 18 299 4238
Poso ya eleketeroniki:  Dolly.Dlavane@nwu.ac.za

KGOTSA:

Betsie van der Westhuizen
Vakgroep Afrikaans en Nederlands/ Subject Group Afrikaans and Dutch
Skool vir Tale/ School of Languages
Fakulteit Lettere en Wysbegeerte/ Faculty of Arts
Noordwes-Universiteit/ North-West University
Potchefstroom-kampus/ Potchefstroom Campus
Privaatsak X6001/ Private Bag 6001
Potchefstroom
2520
Suid-Afrika/ South Africa

Tel.:  +27 18 2991491 of/or:  018 2991491/
Faks/fax:  +27 18 2991562 of/or:  018 2991562/
E-pos/email:  Betsie.VanDerWesthuizen@nwu.ac.za

KGOTSA:

Franci Greyling
Vakgroep Skryfkuns
Skool vir Tale
Fakulteit Lettere en Wysbegeerte
Noordwes-Universiteit (Potchefstroom-kampus)
Privaatsak X6001
Potchefstroom
2520
Suid-Afrika
Tel.:  +27 18 2991783 or:  018 2991783
Faks:  +27 18 2991562 or:  018 2991562
E-pos:  Franci.Greyling@nwu.ac.za

Dikhutshwafatso tsa dipampiri di tshwanetse go romelwa ka poso ya eleketeroniki go:

Betsie van der Westhuizen
Vakgroep Afrikaans en Nederlands/ Subject Group Afrikaans and Dutch
Skool vir Tale/ School of Languages
Fakulteit Lettere en Wysbegeerte/ Faculty of Arts
Noordwes-Universiteit/ North-West University
Potchefstroom-kampus/ Potchefstroom Campus
Privaatsak X6001/ Private Bag 6001
Potchefstroom
2520
Suid-Afrika/ South Africa

Tel.:  +27 18 2991491 of/or:  018 2991491/
Faks/fax:  +27 18 2991562 of/or:  018 2991562/
E-pos/email:  Betsie.VanDerWesthuizen@nwu.ac.za

Lenaane la nakwana

 • Ditiragatso di tla refosana fa gare ga bodirelo, dipaakanyokokoano le dikokoano tse di bapileng.
 •  Phetolelo go tswa puong nngwe le nngwe ya Aforika Borwa go ya go Seesemane e teng fa o dira kopo.

Diithutano: Go kwala (ka ga) ditlhangwa tsa bana ba Aforika Borwa
Madirelo ka ga go kwala (ka ga) ditlhangwa tsa bana ba Aforika Borwa a ikaeletse go bopa foramo e e akaretsang fa dikakanyo tse di bulegileng di ka nnang ditlhamane le maboko, mme dipampiri tsa khonferense di ka tsewa go ka kgona go ya kgatong e e latelang ya bonetetshi, e bong go kwala athikele kgotsa buka.

Madirelo a tla nna ka ga dintlha tse di farologaneng tsa go kwala ditlhangwa tsa bana (aesthetic creative writing) le go kwala ka ga ditlhangwa tsa bana (scholarly/scientific creative writing). Ditlhopha tse di ikaeletsweng di farologana go tloga go go kwalela bana ba ba tsenang sekolo (mophato wa 1 go filtha go wa 12) go fitlhela go dingwaga tsotlhe.  madirelo a tla diragatswa ke Prof Maria Nikolajeva, Prof Elwyn Jenkins, Prof Hans du Plessis, Dr Franci Greyling, Mrs Dolly Dlavane, Mr Rakgomo Pheto, Dr Estelle Kruger le ba bangwe.
 
Mosupologo 17 Lwetse 2007

Pulo
Ithutano: Prof Hans du Plessis (ATKV Sekolo sa go kwala ka matsetseleko) and Dr Franci Greyling – Skryf ‘n storie vir kinders / Write a story for children
Nako ya thulaganyo: Prof Maria Nikolajeva – Stereotypes of Dystopia: The Denials of Kow-Ten (Jenny Robson) in an International Context
Nako e e lekanang

Labobedi 18 Lwetse 2007

Ithutano:: Prof Elwyn Jenkins - Developing, writing and publishing academic articles on children’s literature
Nako ya thulaganyo: Prof Osa Osayimwense – The expanding universe of African children’s literature: the why, the how and the what of publishing in Africa about African children's literature
Nako e e lekanang

Laboraro 19 Lwetse 2007

Diithutano ka ga dilthangwa tsa bana mo dithutong ya puo:

 •  Mrs Dolly Dlavane (African Languages, Faculty of Educational Siences, North-West University) and Mr Rkgomo Pheto (English, School of Languages, North-West University): Ditlhangwa tsa bana mo phaposiborutelong  
 •  Dr Cecilia du Toit (University of Pretoria): The English classroom and South African children’s literature 
 • Dr Estelle Kruger (Department of Curriculum Studies, Faculty of Education, Stellenbosch): Die gebruik van tradisionele literatuur om kreatiewe skryf te fasiliteer in Afrikaans/ The use of traditional literature to facilitate creative writing in the teaching of Afrikaans

Nako ya thulaganyo: Prof Elwyn Jenkins - Sources for research in South African English children’s literature
Nako e e lekanang

Labone 20 Lwetse 2007

Ithutano: Prof Maria Nikolajeva - Mission Impossible? Writing a Scholarly Book on Children’s Literature
Nako e e lekanang
Bokhutlo

Dikhutshwafatso tsa diithutano

Prof Maria Nikolajeva:

Mission Impossible? Writing a Scholarly Book on Children’s Literature
The workshop will explore several core issues essential for a successful writing and publishing of a book of criticism in children’s literature. These issues include: rationale and structure; reviewing previous research and creating an ample theoretical basis; identifying your potential audience and adapting the level of your argument to your presumed readers; choosing adequate material and analytical tools for your argument; and complying with the formal scholarly requirements and the demands of the publisher. The workshop will offer general discussions and some basic hands-on training. It will also suggest a few publishers interested in children’s literature research.

Prof Elwyn Jenkins:

Developing, writing and publishing academic articles on children’s literature

Karolo ya ntlha: Nonofiso ya athikele

 • Discussion of handout of some authentic calls for papers for conferences and thematic issues of journals. Choosing and refining a topic.
 • Blind submission: choosing a journal
 • Turning a conference paper into a written paper for a journal
 • Turning part of a dissertation into an article; co-authoring

Karolo ya bobedi: Go kwala athikele

 • Discussion of handout of some authentic abstracts. Scope of article.
 • Hints on choosing an organizing principle (e.g. text, author, genre, period study)
 • Hints on choosing references

Karolo ya boraro: Phasalatso ya athikele

 • Discussion of handout of the house style for a journal. Importance of adhering to house style and other submission requirements.
 • Steps in the publishing process and timeline to eventual receipt of research funding

Dr Estelle Kruger:

The use of traditional literature to facilitate creative writing in the teaching of Afrikaans

This workshop is based on the results of a teaching programme in which traditional literature is used by education students at Stellenbosch University who have chosen Afrikaans as their major teaching subject in the Intermediary and Senior phases in the context of outcomes based education. The presenter will show different ways in which traditional literature can be used to facilitate the process of creative writing. Several aspects of creativity will receive attention in the workshop to focus on the stimulation of imagination and the development of critical literacy in the pre-writing phase.

Prof. Maria Nikolajeva

Stereotypes of Dystopia: The Denials of Kow-Ten (Jenny Robson) in an International Context

 Dystopia is a genre that by definition should be impossible in children’s literature if we apply the conventional criteria of happy endings. Yet it has flourished all over the world during the past ten years. In dystopian novels for children, the adult world is interrogated, as it is presumably the adults who have created the highly ordered, hierarchical, but dull society that serves as a setting for a dystopian plot. In fact, such an interrogation is one of the many stereotypes of the dystopian novel for young readers. Further, in accordance with the conventions of children’s literature, it is the child who questions the society and reaches the insight about its injustice, but it is the adult society that suppresses the revolt. The present talk will illustrate some recurrent dystopian features by Jenny Robson’s The Denials of Kow-Ten against the background of a number of other recent novels such as The Giver by Lois Lowry, Feed by M. T Anderson, Noughts and Crosses, by Malorie Blackman, and Whither You Long, by Ylva Karlsson.

Prof. Elwyn Jenkins

This paper describes sources of bibliographic information and background information about books and authors, and libraries that house the books. Since these sources differ somewhat according to the periods when the books were published, separate information is given for the 19th century, the first half of the twentieth century, and the period since 1950. Advice is given on how to use these resources, drawn from the speaker’s personal experience

 

 


© 2009 North-West University. All rights reserved.
Terms and Conditions