NWU Tuis  

 

 

 
Kontak ons  |  Soek
 
 
Fakulteit Teologie

 

C U R R I C U L U M   V I T A E
Francois Petrus Viljoen

1     PERSOONLIKE BESONDERHEDE EN LOOPBAANGESKIEDENIS

1.1     Persoonlike besonderhede

Personeelnommer 461288
Huidige pos Professor
Volle voorname Francois Petrus
Noemnaam Francois
ID-nommer     6012085043080    
Geboortedatum 1960/12/08
Geslag Manlik    
Huwelikstatus            Getroud
Kerkverband                   Gereformeerd
Telefoon (w)                    +27 (18) 299 1842     
Telefoon (h)               +27 (18) 294 6746
Faks                        +27 (18) 299 1841

Elektroniese pos           

Viljoen.francois@nwu.ac.za
Adres                      Van Graanstraat 32; POTCHEFSTROOM; 2531

Fakulteit                                  

Teologie
Skool   Skool vir Bybelwetenskappe en Bybeltale
Datum aangestel 1988/04/01

1.2     Loopbaangeskiedenis

1979-1985

Voltydse Student

PU vir CHO

1986-1987

Diensplig Kapelaan

SA Lugmag

1988-1990

Predikant

Gereformeerde Kerk Gobabis
1990-1995 Predikant

Gereformeerde Kerk Oudtshoorn

1995-1998 Predikant

Gereformeerde Kerk George

1998-2004
     
      
2005

Mede-professor

Professor
KoŲrdineerder Afstandsonderrig
van die Fakulteit Teologie
Teologiese Professor GKSA

PU vir CHO
Sedert 2004 die Noordwes-Universiteit
         
Noordwes-Universiteit     

2     AKADEMIESE EN PROFESSIONELE KWALIFIKASIES

2.1     SekondÍre onderwys

Naam van HoŽrskool Monument HoŽr Krugersdorp
Matriek 1978

2.2     Naskoolse kwalifikasies

1981 BA

PU vir CHO

Voor-teologies

1985 Th.B

PU vir CHO

Teologie
1985 MA

PU vir CHO

Grieks
1990 Th.D

PU vir CHO

Nuwe Testament

2.3     Proefskrif

Die betekenis van “psalmois, humnois” en “odais pneumatikais” in Kolossense 3:16 en EfesiŽrs 5:19

2.4     Ervaring in studentelewe

1979-1982 Inwonende student Hombre Manskoshuis en dien op verskeie komitees en rade
1982 Lid van Sentrale Studenteraad
1983-1984 Huisvader HoŽr Tegniese Skool Potchefstroom
1998- Huisvader HEIMAT manskoshuis

2.5     Professionele kwalifikasies en registrasies

1985 Kandidaatsertifikaat Gereformeerde Kerke Teologie

3     ONDERRIG

3.1     Onderrigervaring

1998-


BA; B.Th; BA (Hons);
BTh (Hons); MA; MTh;
Th.D; Ph.D

Nuwe Testament; 
Bybelkunde & Bybel-
interpretasie vir lewe en
wetenskap

PU vir CHO
Sedert 2004 Noordwes-Universiteit

3.2     Voltooide D-studente

Delmont, J.  2003.  The Jesus Seminar Critiqued: A Criticism from the Point of View of the Context Group and Others.

Svendson, E.  2001.  Who is my Mother? The Role and Status of the Mother of Jesus in the New Testament and in Roman Catholicism.

Visser, D.  2002.  Paraklese in het perspectief van de Parousie.  De betekenis van de structuur van de brieven aan de Tessalonicenzen voor de exegese van de eschatologische gedeelten 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11 en 2 Tessalonicenzen 1:5-10 en 2:1-12.

3.3   Huidige D-studente

Abia, FA. Re-consideration of the meaning of monogenes as used of Jesus in the New Testament  

Ramey, TS.  Implications of Biblical tithing upon  New Testament giving.  

Potts, KW.  "And It Shall Be In The Last Days......”    Joel 2:28-32 in Acts 2, and their Use in the Contemporary Pentecostal Church.

Van Wyk, GJ. Die implikasies van Jesus se diakonia in woord- en daadverkondiging aan die sondaars in die Markusevangelie.

4     NAVORSINGSTERREINE

Sinoptiese Evangelies

Historiese Jesus

Judas en 2 Petrus

Die lied in die Nuwe Testament en die gebruik daarvan in die erediens vandag

Nuwe Testamentiese Hermeneutiek

Engele, demone en bevryding in die lig van die Nuwe Testament.

Blydskap volgens die Nuwe Testament

Etiek in die Nuwe Testament

5     LIDMAATSKAP VAN VAKVERENIGINGS

Nuwe Testamentiese Werksgemeenskap van Suid-Afrika (NTWSA)

Society of Biblical Literature (SBL)

European Association of Biblical Studies (EABS)

6     VOORDRAGTE BY NASIONALE EN INTERNASIONALE VAKKONGRESSE

6.1     Nuwe Testamentiese Werkgemeenskap van Suid-Afrika (NTWSA)

2001  Die funksie van die himne in Kolossense 1:15-20 (Universiteit Pretoria)
2002 Organiseerder van jaarlikse NTWSA kongres (Potchefstroomse Universiteit vir CHO)
2003 Die betekenis en funksie van die himnes in Openbaring 4-11 (Pietermaritzburg)  
2004 Die gebed in die lewe van Jesus volgens Lukas (Universiteit van Suid-Afrika)
2005 Die Heilige Gees in die evangelie volgens Lukas (Universiteit van Vrystaat)

6.2     European Assiciation of Biblical Literature (EABS) & Society of Biblical Literature (SBL)

2000 

Song and music in the early Christian Communities.  Paul’s utilisation of Jewish, Roman and Greek Musical traditions to encourage the early Christian communities to praise God and to explain his arguments (Utrecht – Nederland)
2001
Mark, the Gospel of the suffering Son of Man.  An encouragement directed to a despondent religious minority in the city of Rome (Rome – ItaliŽ)
2002 Luke, the Gospel of the Saviour of the World (Berlyn – Duitsland)
2004 Joy in Luke and Acts (Groningen – Nederland)
2005 The Matthean community according to the beginning of his gospel (SBL Singapoer)

6.3     Australia & Nieu Zeeland Association for Theological Studies (ANZATS)

2005 Matthew's treatment of the Torah and his conflict with the Pharisees (Perth - AustraliŽ)


7     PUBLIKASIES

7.1     Kongresbundels

Viljoen, FP. Song and music in the early Christian Communities.  Paul’s utilisation of Jewish, Roman and Greek Musical traditions to encourage the early Christian communities to praise God and to explain his arguments (In Labahn, M & Zangenberg, J Hrsg..  Zwischen den Reichen:Neues Testament und RŲmische Herrschaft.  TŁbingen und Basel : Francke Verlag.)

7.2     Geakkrediteerde vaktydskrifte

Viljoen, FP. 2001. Song and music in the Pauline epistles. In die Skriflig , 35(3):423-442.

Viljoen, FP.  2002.  Die strategiese funksie van die Christus-himne in Kolossense 1:13-20.  In die Skriflig, 36(1):67-90.

Floor, L & Viljoen, FP.  2002.  Die Christus-himne in Filippense: soteriologies of eties?  In die Skriflig, 36(1):91-104.

Viljoen, FP. 2002.  Mark, the Gospel of the suffering Son of Man: An encouragement directed to a despondent religious minority in the city of Rome .  In die Skriflig, 36(3):455-474.

Viljoen FP.  2002.  Die betekenis en funksie van die himnes in Openbaring 12-19.  Verbum et Eccelsia, 23(2):558-574.

Visser, D; Viljoen, F.P & Janse van Rensburg, F.J.  2002.  Doel van 1 en 2 Tessalnissenzen.  Meer overeenkomst dan verschil. In die Skriflig, 36(4):621-642.

Viljoen, F.P. 2002.  Jesus sonder Christus of Christus sonder Jesus? In die Skriflig, 36(4):555-572.

Viljoen FP.  2003.  Die betekenis en funksie van die himnes in Openbaring 4-11, Acta Theologica. 23(1):213-237.

Viljoen, F.P.  2003.  Luke, the Gospel of the Saviour of the world.  Nederduits Gereformeerde Teologiese Tydskrif, 44(1&2):199-209.

Floor, L & Viljoen, F.P.  2003.  Paulus se gebruik van Psalms 68 in EfesiŽrs 4.  In die Skriflig, 37(2):183-202.

Viljoen, F.P. & Verhoef, A.M.  2003  Die aard in kriteria vir dogmatiese liedere.  Drie omdigtings va Schutte (AGS) Venter.  In die Skriflig, 37(2):203-221.

Viljoen, F.P.  2003         Die getuienis van Romeine 1:18-32 oor God se openbaring, in die lig van ‘n sintaktiese, stilistiese en gedagte-strukturele ontleding van die teks.  In die Skriflig, 37(4):643-670.

Viljoen, F.P.  2004.  Paulus se beskouing van Jesus.  In die Skriflig, 38(3)

Viljoen, F.P. & Floor, L. 2004.  Gloria in excelsis as liturgiese model vir die Christelike lied.  Nederduits Gereformeerde Teologiese Tydskrif.

Viljoen, F.P.  2004.  Gebed in die lewe van Jesus volgens Lukas.  In die Skriflig 38(4).

Viljoen FP en Stoltz HJ.  2005.  Die Heilige Gees in die evangelie volgens Lukas.  Nederduits Gereformeerde Teologiese Tydskrif.

7.3     PopulÍr wetenskaplike boeke

Viljoen, FP.  1996. Die sewe kruiswoorde.  Outennuut : George.

Viljoen, FP.  1998.  U is ’n God wat my sien.  Outennuut : George.

Viljoen, FP. 1998.  The seven sayings of our Saviour on the cross.  Outennuut : George.

Viljoen, FP. 2000. Zeven maal feest.  Heerenveen : Jongbloed.

Viljoen, FP. 2000. Komt gij kinderen! Hoort naar mij!  Heerenveen : Jongbloed.

Viljoen, FP.  2001.  Die Evangelie oor kinders vir kinders.  Potchefstroom : Deputate Jeug en Katkisasie : GKSA.

7.4     Hoofstukke in populÍr wetenskaplike boeke

Viljoen, FP.  2001.  Kerk en afstandsonderrig.  (In  Van Wyk, JH. red. Kerk en Christenwees vandag.  Potchefstroom : Potchefstroomse Teologiese Publikasies, p. 61-77.)

7.5     Redaksie van vakwetenskaplike tydskrifte

1999- In die Skriflig (Tydskrif van die Gereformeerde Teologiese Vereniging)

8.        KERKLIKE DEPUTAATSKAP GKSA

1998-  Kerklike Tydskrifte
1998-

Redaksie Die Kerkblad 

    

 

 

© 2009 Noordwes-Universiteit. Alle regte voorbehou.
Voorwaardes en Bepalings